Giải pháp Tối ưu hoá Sản xuất & Kinh Doanh

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Tối ưu hóa việc lập Kế hoạch Sản xuất

- Tối ưu hóa về tồn kho và chi phí lưu kho

- Tối ưu hóa về sắp xếp công nhân tăng ca nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng nhưng kiểm soát chi phí lương công nhân hoặc đảm bảo việc không vượt quá quỹ lương cho phép/đề ra

- Các hỗ trợ quyết định (ADSS) về đáp ứng đơn hàng khách hàng, kế hoạch giao hàng, kế hoạch đặt hàng/cung ứng nguyên liệu, kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu...

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Giải pháp Tối ưu hoá Sản xuất & Kinh Doanh được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác