Hệ thống Quản lý Kế toán & Tài chính

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Vốn bằng tiền

- Kế toán phải thu

- Kế toán phải trả

- Kế toán tổng hợp

- Tồn kho

- Giá Thành

- Báo cáo thuế

- Tài sản cố định

- Công cụ, dụng cụ

- Phân tích tài chính theo các chỉ số KPI và theo những tiêu chí khác

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Kế toán & Tài chính được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác