Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước

Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền (AML - Anti Money Laundering Report System) được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu các báo cáo cho Cục phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng nhà nước về việc thực hiện phòng chống rửa tiền theo qui định của pháp luật và các cam kết quốc tế mà VN tham gia hoặc ký kết.

Hệ thống có khả năng tương tác giữa core bank với các chức năng hỗ trợ cho các ngân hàng thực hiện các báo cáo về phòng chống rửa tiền theo CV số 167/TTGSNH7 ngày 11/08/2010 và Công văn số 127/TTGSNH7 ngày 07/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước.

Sản phẩm khác