Giải pháp xử lý dữ liệu bằng tool Macro Excel

Ngày nay trong công tác quản trị doanh nghiệp hay một tổ chức, các công ty luôn hướng tới việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày và quản lý theo các mô hình/hệ thống quản lý chuẩn mực và hiệu quả, bên cạnh đó điều quan tâm nhất chính là việc tuân thủ các qui định của pháp luật, từ đó tạo ra các áp lực cần phải có các hệ thống đảm bảo hiệu quả nhưng vừa đáp ứng các chính sách qui định quản lý IT/hệ thống của tổ chức mình, vừa đảm bảo tuân thủ về luật bản quyền (license) và chi phí kèm theo, cũng như tận dụng các hệ thống đã đầu tư trước đó. Tất cả những quan tâm đó thì việc xây dựng các tool macro trên excel sẽ mang lại các lợi ích cho công ty:

- Khai thác tối đa khoản đầu tư cơ bản về license cho các ứng dụng văn phòng như Ms Word, Ms Excel, Ms Access (chỉ thực sự cần thiết)

- Excel là ứng dụng gần gũi, thân thiện và thông dụng với mọi người

- Xây dựng Excel bằng các tool macro để khai thác tốt các chức năng của Excel dưới dạng như 1 tool application/hệ thống ứng dụng đáp ứng yêu cầu về hệ thống quản lý của công ty, được xem như 1 bước chuyển tiếp để hoàn thiện qui trình quản lý của công ty trước khi đầu tư vào 1 hệ thống lớn hơn, hoàn chỉnh hơn và công nghệ tốt hơn cũng như cần đầu tư rất nhiều nguồn lực hơn để mang lại các hiệu quả tốt hơn.

- Sẽ giảm thiểu công việc khai báo và thông qua các bước yêu cầu đặt ra khi xây dựng 1 application như các chính sách quản lý hệ thống IT chuẩn mực của các công ty hay tập đoàn lớn

Tool macro Excel có khả năng giải quyết rất nhiều vấn đề cho các nghiệp vụ hàng ngày và quản lý của doanh nghiệp:

- Khả năng tương tác với nhiều loại dữ liệu đầu vào và đầu ra

 Khả năng xử lý các loại dữ liệu, các báo cáo, phân tích, thống kê

- Hiển thị các dữ liệu phân tích qua các pivot chart, dash-board report theo các yêu cầu khác nhau

Sản phẩm khác