Hệ thống Quản lý Thông tin Ứng viên

Hệ thống Quản lý Ứng Viên, phục vụ cho các nhà tuyển dụng hoặc các công ty làm dịch vụ tuyển dụng hoặc cho thuê nhân sự.

Hệ thống có nhiều chức năng cho phép cập nhật và quản lý hồ sơ thông tin ứng viên

Hỗ trợ việc tìm kiếm một cách nhanh chóng và thuận tiện để có được các thông tin ứng viên phù hợp với nhu cầu cần tìm theo nhiều tiêu chí tìm kiếm khác nhau

Theo dõi hồ sơ và thông tin đánh giá các ứng viên qua các vòng kiểm tra/tuyển dụng.

Hỗ trợ việc cập nhật và in các hợp đồng lao động

Cho phép liên kết với phân hệ Quản lý Đối tác (khách hàng) để quản lý các thông tin đơn hàng, công nợ của khách hàng về việc tìm kiếm các ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng của công ty hoặc khách hàng

Liên kết và tích hợp với hệ thống Quản lý Nhân sự và Tiền lương để tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh phục vụ cho nghiệp vụ hàng ngày và quản lý của doanh nghiệp.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Thông tin Ứng viên  được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác