Hệ thống Quản lý Sản xuất

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Quản lý và kiểm soát năng lực sản xuất

- Quản lý các nguồn lực phục vụ sản xuất

- Xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu (Phân hệ mở rộng - ứng dụng công nghệ Tối ưu hóa)

- Thiết lập và theo dõi các lệnh sản xuất

- Theo dõi tiến độ sản xuất theo từng công đoạn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý Sản xuất được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác