Hệ thống Xử lý lệnh thanh toán giữa Corebank & thanh toán điện tử liên ngân hàng

Hệ thống Xử lý lệnh thanh toán giữa Corebank & thanh toán điện tử liên ngân hàng

Hệ thống Xử lý lệnh thanh toán giữa Corebank & thanh toán điện tử liên ngân hàng
Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước

Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước

Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền (AML - Anti Money Laundering Report System) được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu các báo cáo cho Cục phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng nhà nước về việc thực hiện phòng chống rửa tiền theo qui định của pháp luật...
Mô hình Dòng tiền Đầu tư

Mô hình Dòng tiền Đầu tư

Hệ thống Hỗ trợ phân tích đánh giá và Quyết định Đầu tư chứng Khoán